Terminai ir sąlygos

Terminai ir sąlygos

PRIEŠ NAUDOJANTIS PUSLAPIU, PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI ŠĮ SUSITARIMĄ. JIS REGLAMENTUOJA ŠIO PUSLAPIO IR VISOS PUSLAPYJE PATALPINTOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO TEISES.

BENDROJI DALIS:

Šis tinklapis (išskyrus jame pateiktas nuorodas į kitus tinklapius) prižiūrimas kompanijos „Tata Consumer Products“

Registracijos numeris Anglijoje ir Velse: (Registracijos numerį No. 3019950)
Registruotas biuro adresas: Parkview 82 Oxford kelias, Uxbridge, UB8 1UX
Šis tinklapis gali būti prieinamas įvairiose pasaulio šalyse. Kadangi kiekvienoje šalyje galiojantys įstatymai gali skirtis nuo įstatymų, galiojančių Jungtinėje Karalystėje, prieš jums atidarant šį puslapį mes abipusiai susitariame, kad visais klausimais, kurie susiję su tinklapio ar jame pateiktos informacijos naudojimu, galioja Jungtinės Karalystės įstatymai. Jūs taip pat sutinkate su neišskirtine Anglijos ir Velso teismų jurisdikcija dėl šių klausimų.

AUTORINĖS TEISĖS:

Autorinės teisės © 2022,  Tata Consumer Products“ Visos teisės saugomos. Visos autorinės teisės ir kita intelektuali nuosavybė visam tekstui, iliustracijoms, garsui, programinei įrangai ir kitiems šio tinklapio komponentams priklauso kompanijai „Tata Consumer Products“ ir jos atstovybėms arba naudojami su kitų savininkų leidimu. Atstovybės arba atstovaujančios kompanijos apima visus kompanijos „Tata Consumer Products“ narius.
Jūs galite naršyti šiame tinklapyje ir dauginti jame pateiktą informaciją, ją ar jos dalį atspausdindami, išsaugodami kietajame diske ar persiųsdami kitiems žmonėms, tačiau visuomet tik informaciniais tikslais ir tik su sąlyga, kad aukščiau minėta autorinių teisių informacija būtų perduodama kartu su kita informacija. Jokios tinklapio dalies kopija negali būti parduodama arba persiunčiama siekiant komercinės naudos arba keičiama ar įtraukiama į kitą darbą ar leidinį, atspausdinant ar elektroninės laikmenos pavidale, įskaitant publikavimą kituose puslapiuose. Jokie kiti leidimai ar teisės nėra suteikiamos.

PREKINIAI ŽENKLAI:

Visi šame tinklapyje pateikti prekiniai ženklai priklauso arba naudojami remiantis specialiu leidimu, priklausančiu kompanijai „Tata Consumer Products“ ir jos filialams. Neįgaliotas prekinių ženklų naudojimas šiame tinklapyje yra griežtai draudžiamas.

PRODUKTŲ TIEKIMAS:

Tinklapyje pateikta informacija apie bet kokį produktą arba paslaugą neužtikrina galimybės šį produktą ar paslaugą parduoti. Prieš įsigyjant bet kokį konkretų produktą arba paslaugą reikia įvertinti specialiai šiam produktui arba paslaugai pateiktus patarimus dėl prieinamumo ir tinkamumo.

INFORMACIJOS PERDAVIMAS:

Bet kokio tipo informacija, kurią jūs siunčiate per šį tinklapį, įskaitant receptus, yra priimama kaip nuosavybės teisių neturinti ir nekonfidenciali informacija, iš karto ir be jokios kompensacijos tampanti kompanijos „Tata Consumer Products“ nuosavybe, kurią galima neribotai ir savo nuožiūra naudoti.

TURINYS:

Informacija pateikiama šiame tinklapyje yra teisinga, tačiau skirta tik bendriems informaciniams tikslams. Šia informacija negalima remtis jokiais specifiniais atvejais. Nesuteikiamos jokios garantijos dėl pateiktos informacijos tikslumo ir išbaigtumo. Jokia informacija, pateikta šiame tinklapyje, neturi būti suprasta kaip kvietimas investuoti į bet kurį kompanijos „Tata Consumer Products“ narį ir šios informacijos pagrindu neturi būti daromi jokie investiciniai sprendimai. Kompanija „Tata Consumer Products“, jos atstovybės, biurai, darbuotojai ar agentai nėra atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, susijusias su šio tinklapio naudojimu ar patekimu į jį, ar į šiame tinklapyje pateiktas nuorodas, įskaitant ir neapsiribojant bet kokiais pelno nuostoliais, tiesiogine arba netiesiogine žala. Mes pasiliekame teisę be jokio pranešimo daryti bet kokius tinklapyje pateiktos informacijos pakeitimus ir korekcijas, jei manome, kad tokie pakeitimai yra reikalingi.
Nors kompanijos „Tetley“ ir „Tata Consumer Products“ skatina visus tinklapio naudotojus palikti komentarus, mes pasiliekame teisę pašalinti bet kokį komentarą, kuris mūsų manymu gali turėti neigiamą įtaką mūsų tinklapio vartotojams.

PATEIKTOS NUORODOS:

Įvairiose tinklapio vietose bus pateiktos nuorodos į kitus tinklapius, susijusius su konkrečia šiame tinklapyje pateikta tema. Tai nebūtinai turi reikšti, kad kompanija „Tata Consumer Products" yra susijusi su kuriuo nors iš šių tinklapių ar jų savininkais. Nors kompanijos nuomone šios nuorodos į kitus tinklapius gali būti aktualios mūsų tinklapio vartotojams, tačiau nei kompanija, nei jos atstovybė, biurai, darbuotojai ar agentai negali būti atsakingi ar veikiami prievolių dėl bet kokio pobūdžio informacijos, pateiktos šiuose tinklapiuose, net ir tuomet, kai tinklapiai yra patikrinti ir patvirtinti kompanijos ar jos atstovybės. Bet kuriuo momentu jums prisijungus prie kito tinklapio, jūs galite sugrįžti spausdami mygtuką „atgal“ arba įvesdami mūsų tinklapio adresą.

ILIUSTRACIJŲ NAUDOJIMAS:

„Where Tea Comes From“ (iš kur atvyksta arbata):
Argentina, autorius Leandro Kibisz
Indonezija, autorius Achmad Rabin Taim

Japonija, autorius Jose Comessu

Autorinės teisės

Autorinės teisės © 2022, Tata Consumer Products“ Visos teisės saugomos. Visos autorinės teisės ir kita intelektuali nuosavybė visam tekstui, iliustracijoms, garsui, programinei įrangai ir kitiems šio tinklapio komponentams priklauso kompanijai „Tata Consumer Products“ ir jos atstovybėms arba naudojami su kitų savininkų leidimu. Atstovybės arba atstovaujančios kompanijos apima visus kompanijos „Tata Consumer Products“ narius.
Jūs galite naršyti šiame tinklapyje ir dauginti jame pateiktą informaciją, ją ar jos dalį atspausdindami, išsaugodami kietajame diske ar persiųsdami kitiems žmonėms, tačiau visuomet tik informaciniais tikslais ir tik su sąlyga, kad aukščiau minėta autorinių teisių informacija būtų perduodama kartu su kita informacija. Jokios tinklapio dalies kopija negali būti parduodama arba persiunčiama siekiant komercinės naudos arba keičiama ar įtraukiama į kitą darbą ar leidinį, atspausdinant ar elektroninės laikmenos pavidale, įskaitant publikavimą kituose puslapiuose. Jokie kiti leidimai ar teisės nėra suteikiamos.